குப்பைத் துணை

அவருடன் காகிதக் குப்பைச் சுருளொன்று
அவருக் கிணையாய் விரைந்து வந்தது
அவரால் அழைத்து வரப்படுவதைப் போல்

அன்னார் என்னைக் கடந்து சென்றார்

அதுவும் அவரைத் தொடர்ந்து சென்றது
என்னைப் பார்த்துக் கண் சிமிட்டி.

1982